'અભ્યારણ્ય'

'વિશાળે જગ વિસ્તારે નથી એક જ માનવી, પશુ છે, પંખી છે, પુષ્પો,વનો, ને છે વનસ્પતિ’ -ગીરનું જંગલ

Monthly Archives: નવેમ્બર 2009

દુનિયાના મોટી સંખ્યામાં પ્રાણીઓના બલિદાન અટકાવવા જનહીત અરજી (FROM BEAUTY WITHOUT CRUELTY)

Please sign the Petition to Stop the world’s largest Animal Sacrifice
http://www.gopetition.com/petitions/stop-gadimai.html

Advertisements

દુનિયાના મોટી સંખ્યામાં પ્રાણીઓના બલિદાન અટકાવવા જનહીત અરજી (FROM BEAUTY WITHOUT CRUELTY)

Please sign the Petition to Stop the world’s largest Animal Sacrifice
http://www.gopetition.com/petitions/stop-gadimai.html

%d bloggers like this: